Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวเมืองละโว้ วิทยากร โดย อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวเมืองละโว้ วิทยากร โดย อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
admin
  • On February 8, 2017

2

 

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวเมืองละโว้

วิทยากร โดย อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์

กิจกรรม “ เที่ยวเมืองละโว้ (ลพบุรี) ”

เสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 

กำหนดการ

06.30 พร้อมกันที่จุดนัดพบ สถานีบีทีเอสหมอชิตบริเวณลานจอดรถ..ตรงข้าม..สวนจตุรจักร

 

09.00 เข้าชมวัดไลย์ (อำเภอท่าวุ้ง) เป็นวัดตั้งอยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์ มีพระวิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ๆ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารมีลายปูนปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนัก ซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้วัดไลย์ยังมีรูปพระศรีอาริย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ ในรัชกาลที่ 5 ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิม

 

10.45 เข้าชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มหาธาตุประจำเมืองลพบุรี ชมศิลปะแบบขอมลพบุรี และไฮร์ไลท์สำคัญของทริปนี้เลยคือปูนปั้นบริเวณองค์พระปรางค์ และเจดีย์ต่างๆ มากมาย ฟังเรื่องราวมากมายจากวิทยากร

 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน อาหาร แพบ้านริมน้ำ

 

13.15 ประเดิมช่วงบ่าย ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ประมาณ 8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันได้จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนกว่า 1,864 รายการ

 

15.00 ยลบ้านหลวงรับราชทูต บ้านวิชเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตแบ่งได้ 3 ส่วน ด้านตะวันออกเป็นบ้านพักของคณะทูตชาวฝรั่งเศส ส่วนด้านตะวันตกเป็นบ้านพักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ขุนนางชาวกรีก และท้าวทองกีบม้า ภรรยา ส่วนกลางเป็นที่ตั้งของโบสถ์ของคริสต์ศาสนาที่สถาปัตยกรรมเป็นแบบ Renaissence ผสมสถาปัตยกรรมไทย แห่งแรกของไทย และของโลก

 

16.00 เข้าชม วัดนครโกษา และสักการะศาลพระกาฬ ยลวัดนครโกษา ศาสนสถานที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เดิมคงเป็นเทวสถานของขอม มีพระปรางค์แบบลพบุรีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทองบนปรางค์นั้นคงสร้างเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ได้พบเทวรูปหินขนาดใหญ่แบบลพบุรี ซึ่งมีร่องรอยดัดแปลงเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ (ปัจจุบันนำไปไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์) ส่วนพระอุโบสถ วิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้างเมืองลพบุรี และสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) เป็นแม่งานดำเนินการในครั้งนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดนครโกษา” และเข้าสักการะศาลพระกาฬ

 

17.00 เดินทางกลับ

 

19.30 ถึงกรุงเทพ

 

การเดินทางนั้นเดินทางโดย……….รถบัสปรับอากาศ……..ไปตลอดเส้นทาง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1700 บาท ( ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาส+ ค่าอาหารว่างตอนเช้า และ อาหารกลางวัน +ค่าวิทยากร + ค่าเข้าชมโบราณสถาน + ค่าเอกสารประกอบ )

เฟสบุค Siripong Champa

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลายละเอียดการจองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรม

บรรยายโดย : อาจารย์ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์

 

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน สาขา สถานีขนส่งถนนบรมราชชนนี ในนาม นาย ศิริพงศ์ จำปา เลขที่บัญชี 780-0-14866-1 ภายใน วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2560

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือทางกล่องข้อความ(inbox)ในเฟซบุ๊ค siripong champa ตามลิ้งก์

https://www.facebook.com/siripong.champa

โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์แอดเดรส และชื่อในเฟซบุ๊ค เพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไป พร้อมแนบภาพถ่ายสลิปรายการโอนเงินมาด้วย หรือจะนำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

รับจำนวนจำกัด

 

ระเบียบในการเข้าชมสถานที่

๑.กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชมเป็นศาสนสถาน (งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น และเสื้อแขนกุด)

๒.กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่