Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รับสมัครหน่วยงานที่สนใจ ยื่นขอรับสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้ง Charging Station

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รับสมัครหน่วยงานที่สนใจ ยื่นขอรับสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้ง Charging Station
admin
  • On February 13, 2017

1

 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่า (Investment Subsidy) เพื่อการลงทุน Charging Station

 

การลงทุน Charging Station จากเงินสนับสนุนในครั้งนี้ต้องมีเป้าหมายอย่างน้อย 100 หัวจ่าย โดยในแต่ละสถานีจะมีหัวจ่ายแบบ Quick หรือ Normal อย่างน้อย 1 หัวจ่าย ซึ่งมีมาตรฐานตามข้อกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และตามข้อกําหนดเพิ่มเติมของโครงการฯ

 

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครหน่วยงานที่สนใจ ยื่นขอรับสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้ง Charging Station เพื่อทําการคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนในรอบที่ 3

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหน่วยงาราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/0qEDAocOC6Pbrzmi2

 

เครดิต สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT

https://www.facebook.com/EVAT2015/photos/a.718761048251744.1073741829.713559532105229/1031520636975782/?type=3&theater